【BNO移民】英國熱門宜居城市介紹
【BNO移民】英國熱門宜居城市介紹
相關信用卡:

【BNO移民】英國熱門宜居城市介紹

發表日期: 2020 年 07 月 06 日 更新日期: 2020 年 12 月 08 日 生活
作者:編輯部

近期BNO擴權成為咗不少香港人熱話,唔同年齡層嘅BNO持有人都開始討論移居英國,大家又打算到邊個城市生活呢?今次就HongKongCard就同大家介紹英國嘅熱門宜居城市,畀大家作個參考。

 

倫敦 London 首選發達城市 生活成本高

倫敦係英國首都,人口約900萬,同時亦係英國最大嘅城市,名列紐倫港世界三大國際都會之一。由於生活節奏同香港相近,加上城市發展蓬勃,因此唔少港人都以倫敦作移民首選。不過倫敦由於係首都嘅關係,生活成本亦都相對較高,當中愈近Zone 1嘅區域,消費亦都會較貴。房屋方面,倫敦嘅平均樓價需要大約480多萬港元,較其他城市多約一至三倍。倫敦天氣平均氣溫於夏天大約18~20度,冬天則大約6~10度。

倫敦嘅交通四通八達,有好多種唔同嘅選擇。當中倫敦地鐵票價以2.4英磅起跳(約HK$23.3),而巴士則會係較親民嘅選擇,單程票價1.5英磅(約HK$14.6)。而如果使用倫敦嘅交通卡Oyster Card乘搭交通工具,除咗可以享有地鐵車資外,更會有每日嘅交通費6.8英磅上限,亦即係只要當日車資過咗6.8英磅,其後嘅車資就可以獲豁免。

 

曼徹斯特 Manchester 英國人口排名第二城市 平均樓價約180多萬港元

曼徹斯特為英國西北區域大曼徹斯特郡嘅都市自治市,人口約為300萬,總人口於英國排名第二,僅次於倫敦。曼徹斯特以倉庫城市及曼聯而聞名,同時亦被譽為英國北部嘅首都。曼徹斯特樓價相較倫敦低,平均樓價大約180多萬港元。曼徹斯特平均氣溫於夏天大約14~17度,冬天則大約4~8度。市內交通主要使用電車、巴士以及免費的Metroshuttle。

 

伯明翰 Birmingham 英國第二大城市 種族多元化 

伯明翰為英國第二大城市,人口約100多萬人。伯明翰位於英國中央,為英國工業起源地,現時城市則主要以服務業為主。伯明翰嘅人種相較其他城市多元化,只有不足六成嘅人口為英國本土白人。而樓價方面,平均樓價亦只需大約170多萬港元。伯明翰於夏天平均氣溫大約14~17度,冬天則大約4~6度。市內交通主要使用巴士及火車,巴士單程價格為1.5英磅(約HK$14.6),一日票價格為4.6英磅(約HK$44.6)。

 

愛丁堡 Edinburgh 蘇格蘭金融中心 新興科技城市

愛丁堡為繼格拉斯哥後蘇格蘭嘅第二大城市,位於蘇格蘭東海岸福斯灣南岸,人口大約有50多萬。愛丁堡歷史悠久,並且保留住許多歷史建築。現時愛丁堡主要以金融業為主,係倫敦以外英國最大嘅金融中心。而科學、商業、教育和藝術方面嘅發展亦都對世界具有影響力。而樓價方面,平均樓價亦都只需大約250多萬港元,於2019年升幅為全國榜首。愛丁堡於夏天平均氣溫大約13~16度,冬天則大約4~7度。市內交通主要依賴輕軌電車及巴士,輕軌電車單程價格為1.5英磅(約HK$14.6),Lothian bus 巴士單程價格為1.8英磅(約HK$17.5),一日票價格為4.5英磅(約HK$43.7)。

 

布里斯托 Bristol 小倫敦美譽 重要貿易中心

布里斯托有小倫敦的美譽,人口約50多萬人,由中世紀起為重要嘅商業港口,現時則為英國重要的航天、高科技及金融貿易中心。布里斯托嘅建築充滿維多利亞時期嘅特色,而樓價方面,平均樓價亦都只需大約330多萬港元。布里斯托於夏天平均氣溫大約18~21度,冬天則大約3~7度。市內交通主要使用火車、巴士以及渡輪。

 

移民特集 2020