Esso 氣油 折扣 優惠

恒生銀行

Esso 氣油 折扣 優惠

更新日期: 2021 年 06 月 04 日

優惠詳情

恒生 Hang Seng 信用卡 Esso 氣油 折扣 優惠

日日最賞,點只獎賞!即日至2021年6月30日,客戶憑恒生信用卡於全港任何一間Esso或東方石油油站簽賬入Synergy汽油,可享以下優惠,為你一直打氣:

享HKD3.2/L即時汽油折扣+
高達HKD0.6/L賺取之Smiles積分#相等的現金價值
=高達HKD3.8/L汽油折扣

註:
# 優惠不適用於Esso車隊咭或折扣(紅卡)或 Esso Smiles團體咭客戶(銀卡) 客戶。優惠不可與Esso Smiles基本即時汽油折扣優惠、Esso Smiles額外即時汽油折扣優惠及Synergy汽油折扣券同時使用。
優惠可與Esso Smiles車主獎賞計劃(「Smiles」)的推廣活動同時享受。
如有任何查詢, 請於辦公時間致電 Esso Smiles車主獎賞計劃客戶服務中心3197-8188。

相關信用卡

恒生MPOWER卡

 恒生MPOWER卡

恒生enJoy白金卡

恒生enJoy白金卡

香港中文大學專業進修學院白金卡

香港中文大學專業進修學院白金卡

香港恒生大學信用卡

香港恒生大學信用卡

恒生人民幣白金卡

恒生人民幣白金卡

恒生Visa Infinite

恒生Visa Infinite

恒生白金商務卡

恒生白金商務卡

香港中文大學白金卡

香港中文大學白金卡

香港城市大學白金卡

香港城市大學白金卡

香港浸會大學白金卡

香港浸會大學白金卡

條款及細則

條款及細則:
1. 優惠期由2021年4月1日至6月30日。
2. 客戶須於香港任何一間Esso或東方石油油站惠顧Synergy Supreme+特級汽油或Synergy Extra汽油( 共稱為「Synergy汽油」) ,入汽油前須聲明使用此優惠及以恒生信用卡、聯營卡或消費卡簽賬,方可享有以上優惠。
3. 優惠只適用於Synergy汽油,不適用於任何其他燃油。
4. 優惠不適用於Esso車隊咭或折扣(紅卡)或 Esso Smiles團體咭客戶(銀卡) 客戶。
5. 優惠不可兌換現金或與其他優惠券/推廣優惠同時使用(除特別註明除外) 。
6. 優惠不可與Esso Smiles基本即時汽油折扣優惠、Esso Smiles額外即時汽油折扣優惠及Synergy汽油折扣券同時使用。
7. 優惠可與Esso Smiles車主獎賞計劃(「Smiles」)的推廣活動同時享受。
8. 使用Cash Dollars須受恒生信用卡會員獎賞計劃之條款及細則約束,詳情請致電24小時恒生信用卡推廣熱線2998 6899。
9. 此推廣所涉及之產品、服務及資訊均由埃克森美孚香港有限公司(「商戶」)直接售賣及提供給客戶,因此,所有有關責任及義務亦由商戶全權負責。
10. 恒生銀行有限公司(「恒生」)及商戶保留隨時更改或終止以上優惠及不時修訂優惠條款及細則之權利。如有任何爭議,恒生及商戶保留最終決定權。
11. 除客戶及恒生(包括其繼承人及受讓人)以外,並無其他人士有權按《合約(第三者權利)條例》強制執行本條款及細則的任何條文,或享有本條款及細則的任何條文下的利益。本條款及細則受香港特別行政區法律所管轄,並按照香􎈰特別行政區法律詮釋。
12. 本條款及細則受現行監管規定約束。
13. 本條款及細則的中英文文本如有歧異,概以英文本為準。