「TVB Titanium 信用卡」卡戶尊享4倍積分簽帳獎賞

上海商業銀行

「TVB Titanium 信用卡」卡戶尊享4倍積分簽帳獎賞

更新日期: 2012-12-03T07:28:17.000000Z

優惠詳情

由2012年12月1日至2013年3月31日,TVB Titanium 信用卡卡戶可尊享 4倍積分簽帳獎賞,毋需登記,簽帳愈多,賺取積分愈多! 呢份驚喜,你又點可以錯過呢? 立即申請,客戶可尊享以下優惠及迎新禮品: 1. 豁免首3年年費 2. 獨家積分換領 TVB 節目入場券及 tvbuddy 精品 3. MCL 院線正價戲票7折優惠(有效期至2013年6月30日) 4. 積分有效期可長達2年,並可換取各項禮品、禮券或「亞洲萬里通」里數(每8分=1里數) 5. 到期未使用之積分按0.4%之兌換率轉換成簽帳額的獨有優惠 詳情請瀏覽本行網頁或致電本行信用卡客戶服務熱線

相關信用卡

TVB Titanium MasterCard卡

TVB Titanium MasterCard卡

條款及細則

註:全新客戶獲贈迎新禮品須受有關條款及細則所約束 條款及細則: 1. TVB Titanium 信用卡「4 倍積分簽帳獎賞」推廣計劃(「推廣計劃」)只適用於上海商業銀行有限公司(「本行」)發出之「TVB Titanium 信用卡」,包括主卡及附屬卡(「合資格信用卡」),但不包括 TVB 信用卡普通卡種。推廣計劃由2012年12月1日至2013年3月31日止(「推廣期」),包括首尾兩日。 2. 持卡人以上述合資格信用卡於推廣期內作任何金額及合資格之本地零售消費簽帳交易,均可享 4 倍積分獎賞(即每簽帳 HK $ 1 可獲 4 分消費積分,包括基本 1 分及額外 3 分之消費積分獎賞)。 3. 推廣計劃獲享之額外 3 倍消費積分獎賞設有每月積分獎賞上限,每個信用卡帳戶每月最多可獲的額外 3 倍消費積分為其於上月結單所顯示的信用額度(不包括任何臨時加增之信用額度)之3倍。例子:假設信用卡帳戶於上月結單所顯示的信用額度為 HK $ 5 萬,信用卡帳戶之主卡及附屬卡持卡人於當月之合資格簽帳交易金額為 HK $ 6 萬,信用卡帳戶將可獲得基本 1 倍之消費積分獎賞(即 6 萬積分);由於簽帳交易金額較該信用額度為高,故額外 3 倍消費積分將以該信用額度之 3 倍為限(即 5 萬 x3 = 15 萬積分),信用卡帳戶將可獲合共 21 萬積分。若信用卡帳戶同時享有其他簽帳積分獎賞,積分獎賞將以其中較佳者作準。 4. 推廣計劃只適用於合資格簽帳交易,但不包括現金透支、未誌帳的分期付款、八達通交易、所有繳費易、所有e繳費交易(部分 e 繳費交易只可享基本現有之積分獎賞)、購買賭場籌碼、購買旅行支票、所有信用卡收費繳款(例如:年費、財務收費等)、任何虛假交易及其他未經許可的交易、已取消或已退款的交易款項及任何本行不時界定為不符合資格之簽帳交易。 5. 所有已誌帳的合資格簽帳交易所獲取的基本 1 倍積分,本行將於當月直接誌入信用卡帳戶內,額外 3 倍消費積分將於交易下兩個月誌入信用卡帳戶內。持卡人所獲得的積分獎賞不可兌換現金及不得轉讓。信用卡帳戶必須於獲取積分獎賞時仍為有效及信用狀況良好,如持卡人違反持卡人合約條款,有關帳戶將不獲發任何積分獎賞。 6. 推廣計劃須受本行有關的條款及細則約束。本行有權隨時更改推廣期、推廣計劃之條款及細則而毋需事先通知。如有任何爭議,本行保留最終決定權。 7. 中、英版本如有任何歧異,概以英文版本為準。