TNG電子錢包農曆新年前強勢推出【賺錢】新功能

Visa Hong Kong

TNG電子錢包農曆新年前強勢推出【賺錢】新功能

更新日期: 2017 年 01 月 26 日

優惠詳情

香港 , 2017  1  23  – TNG電子錢包(“TNG”) 宣佈在農曆新年前推出一個名為【賺錢】的新功能,並祝大家日日發!用戶只需「撳兩撳」,即時搵真銀!正值新年到,空閒時「撳兩撳」雞年幫自己賺多啲,玩得多、賺得多,賺錢其實話咁易!

「市面上從未出現過任何手機應用程式可以讓用戶輕鬆賺錢之餘,還會直接將所賺的錢,直接轉到你的電子錢包內,以供即時使用!」TNG電子錢包創始人兼行政總裁江慶恩先生說。「是次推出的新功能,證明了TNG電子錢包除了擁有本地繳費服務、現金提款、全球匯款、的士費付款外,還可以令用戶隨時隨地,只需『撳吓』手機就可以賺錢,用戶只需完成簡單任務即可獲得現金。獲得的現金獎賞,除了可於TNG旗下2,000間合作商戶內使用,還可以直接轉賬到個人的銀行戶口或在全年 365日在27個服務點作現金提款。」

江先生補充:「現時市面上有逾百萬的手機應用程式可於Google Play Store 及 Apple App Store下載,要在眾多選擇中脫穎而出並不容易,但透過TNG【賺錢】這個獨有的新功能,便可讓新上架的程式在短時間內大幅提升排名,保證了投資回報及成效。」

「傳統的廣告宣傳及社交宣傳開支可以很驚人,現時市場平均需付大概港元$100-200宣傳費用才可獲得一個應用程式的下載、港元$10-20宣傳費才取得一個Facebook  “讚好” 或 “粉絲”,以及約港元$50-100才獲得一個 ”分享”;TNG的【賺錢】有助商戶以『低成本、高回報』的方法,增加用戶量及知名度。」江先生說。

對廣告商戶及公司來說,TNG【賺錢】的推出是為一個革命性廣告平台,有助他們提升顧客量的同時,減低成本,並可獲得可量度的及有保證的投資回報。根據廣告媒體監察公司admanGo 數據顯示,2015 年香港全年的廣告收入為460 億港元[1],我們深信【賺錢】於市場定有巨大發展潛力。

TNG【賺錢】平台致力為廣告商戶(公司)及顧客(用家)打造「雙贏」局面並再次帶領香港走得更前(STEP FORWARD)!

[1]根據廣告媒體監察公司admanGo 數據顯示,2015 年香港全年的廣告收入為460 億港元[1]。

TNG 電子錢包新功能【賺錢】 
TNG用戶【賺錢】 教學 :
1. 開啟TNG內的【賺錢】並下載程式 
2. 於【賺錢】內選擇任務
3. 完成任務後現金獎賞即會轉到TNG 電子錢包內