立即申請

DBS COMPASS VISA HK Express免費行李升級優惠

星展銀行 visa

發表日期:2018年01月02日 12:20 PM
完結日期:2018年12月31日
DBS COMPASS VISA HK Express免費行李升級優惠
條款及細則 [+]

「HK Express 免費行李升級」優惠之條款及細則:
1.「HK Express 免費行李升級」優惠(「本推廣」)只適用於由星展銀行(香港)有限公司 (「銀行」)發出的DBS COMPASS VISA(「適用信用卡」)的主要持卡人(「持卡人」)參與。
2.推廣期為2018年1月1日至2018年12月31日 (「推廣期」),首尾兩天包括在內。
3.持卡人如欲參與本推廣,須於2018年1月1日早上9時(香港時間)至2018年12月31日晚上11時59分(香港時間)(時間以銀行網頁系統為準)(「登記期」),透過網頁https://cards.dbs.com.hk 或DBS Omni手機應用程式按下述步驟完成登記程序: 
i.成功登記DBS Omni帳戶(已有DBS Omni帳戶的持卡人可跳過步驟i,直接按下述步驟ii開始登記程序);
ii.以適用信用卡成功登記參加本推廣,並須細閱及確認接受本推廣的條款及細則及按指示輸入所需資料。持卡人於成功登記後將獲發登記紀錄電郵及參考編號以供記錄及查詢之用。每張適用信用卡於登記期內只需登記一次。
4.如持卡人於2017 年12月31 日或之前,已憑適用信用卡成功登記「HK Express 免費行李升級」推廣,即由2018 年1 月份起開始自動參與本推廣。若持卡人未能於登記期內完成登記或所提供的資料不正確,將不符合資格參與本推廣。於成功登記後,所有登記資料將不可取消或更改。
5.由成功登記月份起,持卡人於推廣期內的任何一個曆月以適用信用卡於HK Express (「商戶」)網站(www.hkexpress.com) 及/或其手機應用程式完成單一簽賬滿HK$2,000或以上(「合資格交易」,定義見以下第7條條文),可於該曆月獲得$136 COMPASS Dollar回贈(「獎賞」)。
6.推廣期內,每張適用信用卡於每個曆月最高可獲贈$136 COMPASS Dollar回贈。
7.就本推廣而言,「合資格交易」乃指於指定商戶簽賬及已誌賬的零售簽賬交易。為免產生疑問,以下類別的交易將不屬於合資格交易:任何繳費賬項、已被取消、正在進行索償、退貨及/或退款等之交易、購買及/或充值儲值卡或電子錢包的簽賬交易(包括但不限於PayMe, WeChat Pay 及支付寶)或銀行不時決定的其他類別的交易。所有合資格簽賬,以交易日期計算,必須於推廣期內完成。
8.獎賞將於完成合資格交易的曆月完結後3個月內直接存入持卡人的適用信用卡戶口,並顯示於月結單上。
9.如持卡人的適用信用卡賬戶設有附屬卡,經該附屬卡完成的合資格交易將會併入主卡戶口內計算。
10.除特別註明外,本推廣不可與其他推廣折扣或優惠、現金券或會員優惠同時使用。
11.獎賞不能轉讓,亦不可兌換現金、信貸額或其他貨品。
12.圖片及價格只供參考。所有價目均按有關商戶指定之價格為準,價格可能不時調整,而毋須另行通知。
13.持卡人於本推廣獲得獎賞的資格,將由銀行按其紀錄全權酌情決定。如持卡人交易紀錄與銀行紀錄不符,銀行的紀錄將為決定性並對持卡人具有約束力。
14.持卡人不得濫用本推廣/違反本推廣的規定,否則銀行將在不作通知下從持卡人的戶口扣除折扣或回贈的價值及/或採取行動以追討有關金額。
15.本推廣只適用於推廣期至存入獎賞期間,適用信用卡戶口信用狀況良好、仍然有效及無欠繳(由銀行全權酌情決定)之持卡人。銀行就持卡人獲得獎賞的資格可全權酌情決定。
16.對於有關商戶提供的產品及服務的質素,銀行恕不負責,任何相關投訴應直接向有關商戶提出。
17.任何人士若非本條款及細則的一方,不可根據《合約(第三者權利)條例》(香港法例第 623 章)強制執行本條款及細則的任何條文。
18.銀行及商戶可以修改本條款及細則及/或更改或終止本推廣。銀行及商戶的決定為最終決定。
19.機票及行李之使用須受HK Express之條款限制,詳情請瀏覽http://www.hkexpress.com 。
20.如中、英文版本不一致,概以英文版本為準。

星展銀行

星展集團是亞洲最大的金融服務集團之一,擁有超過280間分行,業務遍及18個市場。總部設於新加坡並於當地上市,星展積極開拓亞洲三大增長主軸,即大中華、東南亞和南亞地區。星展於2009至2015年連續七年榮獲《環球金融》雜誌評選為亞洲最安全的銀行。

COMPASS VISA白金卡
限時優惠:透過HongKongCard申請,可額外獲贈$450 HKTVmall電子購物禮券!成功申請送你Le Maurice® ALUMETAL 26” 鋁框行李箱或其他迎新禮品!
$8
回贈
趁Free App Day,用DBS COMPASS VISA下載任何類型嘅App、音樂或喺App內消費滿HK$8,即賺$8 COMPASS Dollar回贈一次。

了解更多

$40
優惠券
只要下載DBS Omni,並登記DBS Omni帳戶及本推廣,即可獲享OK便利店 HK$40 M Coupon電子優惠券!

了解更多

$100
現金券
推廣期內於HKTVmall網站 / 手機應用程式以DBS信用卡單一簽賬淨額滿HK$500,可享高達HK$100 HKTVmall電子購物禮券。

了解更多

$8
回贈
趁Free App Day,用DBS COMPASS VISA下載任何類型嘅App、音樂或喺App內消費滿HK$8,即賺$8 COMPASS Dollar回贈一次。

了解更多

$40
優惠券
只要下載DBS Omni,並登記DBS Omni帳戶及本推廣,即可獲享OK便利店 HK$40 M Coupon電子優惠券!

了解更多

$100
現金券
推廣期內於HKTVmall網站 / 手機應用程式以DBS信用卡單一簽賬淨額滿HK$500,可享高達HK$100 HKTVmall電子購物禮券。

了解更多