立即申請

DBS COMPASS VISA 淘寶 及 天貓 最高3% 回贈

星展銀行

發表日期:2019年01月17日 09:25 AM
完結日期:2019年12月31日
DBS COMPASS VISA 淘寶 及 天貓 最高3% 回贈
條款及細則 [+]

「淘寶及天貓3% COMPASS Dollar回贈」推廣之條款及細則:
1. 「淘寶及天貓3% COMPASS Dollar回贈」推廣(「本推廣」)只適用於由星展銀行(香港)有限公司 (「銀行」)發出的DBS COMPASS VISA(「適用信用卡」)之主要持卡人(「持卡人」)參與。
2. 推廣期為2019年1月1日至2019年12月31日 (「推廣期」),首尾兩天包括在內。
3. 持卡人如欲參與本推廣,須於推廣期內的每個曆月首日早上9時(香港時間)至同一曆月最後一日晚上11時59分(香港時間)(時間以銀行網頁系統為準)之間(「登記期」),透過網頁https://cards.dbs.com.hk 或DBS Omni手機應用程式按下述步驟完成登記程序。登記紀錄將於每個曆月首日晚上12時00分(香港時間)重設。
i. 成功登記DBS Omni帳戶(已有DBS Omni帳戶的持卡人可跳過步驟i,直接按下述步驟ii開始登記程序);
ii. 以適用信用卡成功登記參加本推廣,並須細閱及確認接受本推廣的條款及細則及按指示輸入所需資料。持卡人於成功登記後將獲發登記紀錄電郵及參考編號以供記錄及查詢之用。每張適用信用卡於每個曆月的登記期內只需登記一次。
4. 若持卡人未能於每個曆月的登記期內完成登記或所提供的資料不正確,將不符合資格參與本推廣。於成功登記後,所有登記資料將不可取消或更改。
5. 持卡人於推廣期內以適用信用卡於淘寶(taobao.com)、天貓 (tmall.com / tmall.hk)及/或其手機應用程式 (「平台」)完成交易(「合資格交易」,定義見以下第6條條文),可獲得3% COMPASS Dollar回贈(「獎賞」),當中已包括0.4% COMPASS Dollar回贈,即原於COMPASS信用卡獎賞計劃下可獲贈的COMPASS Dollar(「基本獎賞」)及額外2.6% COMPASS Dollar回贈(「額外獎賞」)。惟持卡人須於每個曆月的登記期內成功登記本推廣方可享該曆月的額外獎賞。
6. 就本推廣而言,「合資格交易」乃指於指定平台的已誌賬的指定網上零售簽賬交易,及/或透過支付寶以適用信用卡簽賬。為免產生疑問,以下類別的交易將不屬於合資格交易:任何繳費賬項、已被取消、正在進行索償、退貨及/或退款等的交易、購買及/或充值儲值卡或電子錢包的簽賬交易或銀行不時決定的其他類別之交易。所有合資格簽賬,以交易日期計算,必須於推廣期內完成。
7. 每個適用信用卡戶口於推廣期內每個曆月的首HK$1,000合資格交易方可獲享額外獎賞。
8. 基本獎賞將於有關簽賬誌賬後直接存入持卡人的適用信用卡戶口,並顯示於月結單上。額外獎賞將於每個曆月完結後3個月內直接存入合資格持卡人的適用信用卡戶口,並顯示於月結單上。
9. 如持卡人的適用信用卡賬戶設有附屬卡,經該附屬卡完成的合資格交易將會併入主卡戶口內計算。
10. 除特別註明外,本推廣不可與其他推廣折扣或優惠、現金券或會員優惠同時使用。獎賞不能轉讓,亦不可兌換現金、信貸額或其他貨品。
11. 獎賞不可轉讓、兌換現金、信貸額或其他折扣/貨品/服務。
12. 銀行會根據銀行紀錄內的簽賬日期及時間決定任何簽賬是否符合本推廣的資格。如持卡人的簽賬存根與銀行的紀錄不符,銀行的紀錄及決定將為最終及決定性。
13. 任何登記及/或持卡人於本推廣獲得獎賞的資格,將由銀行按其紀錄全權酌情決定。如持卡人的登記紀錄與銀行紀錄不符,銀行的紀錄及決定將為最終及決定性。
14. 獎賞只適用於在有關推廣期至給予獎賞期間,適用信用卡戶口狀況良好、有效及無欠繳(由銀行全權酌情決定)的持卡人。如戶口狀況有變,銀行保留權利終止向持卡人提供獎賞。銀行可全權酌情決定持卡人獲享獎賞的資格。
15. 持卡人必須保留任何簽賬的簽賬存根正本。如有爭議,銀行保留權利要求持卡人提供有關簽賬存根正本、其他文件或證據以作核實。已遞交的簽賬存根、文件及/或證據將不獲發還。如就任何簽賬,銀行的紀錄與持卡人的紀錄不符,概以銀行的紀錄為準。
16. 持卡人不得濫用本推廣/違反本推廣的規定,否則銀行將在不作通知下從持卡人的戶口扣除折扣或獎賞的價值及/或採取行動以追討有關金額。
17. 平台之賣家及包裹代理服務商負責其商品的銷售、售後服務等事項。銀行及平台不參與該銷售及售後服務及不對客戶購買的任何有關賣家產品的品質、可用性、適用性、銷售手法或對包裹代理服務商未能成功提供轉發包裹服務而負責。
18. 任何人士若非本條款及細則的一方,不可根據《合約(第三者權利)條例》(香港法例第 623 章)強制執行本條款及細則的任何條文。
19. 銀行可以修改本條款及細則及/或更改或終止本推廣。銀行的決定為最終決定。
20. 如中、英文版本不一致,概以英文版本為準。

星展銀行

星展集團是亞洲最大的金融服務集團之一,擁有超過280間分行,業務遍及18個市場。總部設於新加坡並於當地上市,星展積極開拓亞洲三大增長主軸,即大中華、東南亞和南亞地區。星展於2009至2015年連續七年榮獲《環球金融》雜誌評選為亞洲最安全的銀行。

COMPASS VISA白金卡
限時優惠:透過HongKongCard申請,可額外獲贈$450 HKTVmall電子購物禮券!成功申請送你Le Maurice® ALUMETAL 26” 鋁框行李箱或其他迎新禮品!
COMPASS VISA 大專生信用卡
限時優惠:透過HongKongCard申請,可額外獲贈$450 HKTVmall電子購物禮券!成功申請送你Le Maurice® ALUMETAL 26” 鋁框行李箱或其他迎新禮品!
$100
現金券
推廣期內於HKTVmall網站 / 手機應用程式以DBS信用卡單一簽賬淨額滿HK$500,可享高達HK$100 HKTVmall電子購物禮券。

了解更多

$8
回贈
趁Free App Day,用DBS COMPASS VISA下載任何類型嘅App、音樂或喺App內消費滿HK$8,即賺$8 COMPASS Dollar回贈一次。

了解更多

$100
現金券
推廣期內於HKTVmall網站 / 手機應用程式以DBS信用卡單一簽賬淨額滿HK$500,可享高達HK$100 HKTVmall電子購物禮券。

了解更多

$8
回贈
趁Free App Day,用DBS COMPASS VISA下載任何類型嘅App、音樂或喺App內消費滿HK$8,即賺$8 COMPASS Dollar回贈一次。

了解更多