Compass Visa信用卡尊享爆LIKE即享錢 DOUBLE UP

星展銀行

Compass Visa信用卡尊享爆LIKE即享錢 DOUBLE UP

更新日期: 2013 年 04 月 24 日

優惠詳情

Compass Visa又有新優惠!2013年3月1日至5月31日於網上簽賬每達$500,即可無上限瓜分至少$200,000 Compass即享錢1份!立即登入Compass Visa Facebook Fan Page 讚好「爆LIKE即享錢 DOUBLE UP」嘅wall post儲夠20,000 LIKE(1),$200,000即享錢瓜分額將double up至$400,000!推廣期內於淘寶網購物仲可額外瓜分5份即享錢!記得帶埋你張Compass Visa去享受優惠啦!

詳情請按此

相關信用卡

COMPASS VISA白金卡

COMPASS VISA白金卡
限時優惠:透過HongKongCard成功申請,送$350HKTVmall電子購物禮券及HK$400 百佳/屈臣氏「一扣即享」金額!

條款及細則

(1)儲滿10,000 Like,即享錢瓜分份額將增加$100,000 至$300,000 「爆LIKE 高達$400,000 COMPASS即享錢齊齊分」推廣計劃條款及細則: 1.「爆LIKE 高達$400,000 COMPASS即享錢齊齊分」推廣計劃(「本推廣」)只適用於持有由星展銀行(香港)有限公司(「本行」,包括其繼承人及受讓人)發出之COMPASS VISA、3Everyday COMPASS VISA或CV+(「適用信用卡」)之主要持卡人(「會員」)。 2.本推廣之「推廣期」由2013年3月1日至2013年5月31日,首尾兩天包括在內。 3.本推廣之「登記期」由2013年3月4日至2013年5月31日,首尾兩天包括在內。會員須於登記期內登入www.compassvisa.com.hk/iflexishare以適用信用卡登記,方可參加本推廣。如會員未能於上述期間完成登記,將不符合資格參加本推廣。 4.本推廣之「合資格交易」只限於本地或海外網上商戶所作之零售簽賬,並須於計算本推廣之獎賞時已誌賬。以下交易並不適用於本推廣:於網上繳付稅項、捐款或其他繳費或增值賬項、籌碼兌換、外幣兌換、已被取消、正在進行索償、退貨及退款等之簽賬或由本行全權酌情界定為非網上商戶所作之簽賬或本行不時決定之其他類別之簽賬。 5.「爆LIKE高達 $400000 COMPASS即享錢齊齊分」詳情: a.會員於推廣期內,憑已登記之適用信用卡累積合資格交易金額每達至$500,便可瓜分1份COMPASS即享錢,如此類推。如有關合資格交易是透過淘寶網平台(www.taobao.com)完成的,此類合資格交易每累積金額達$500,可獲額外瓜分5份COMPASS即享錢。會員於本推廣可瓜分之COMPASS即享錢份數不設上限。 b.本推廣設$200,000 COMPASS即享錢以供瓜分,若推廣期內於COMPASS VISA Facebook Fan Page網頁(http://www.facebook.com/COMPASSVISA)內有關本推廣之貼文/ Post的「讚好」/「Like」每達至10000個,將增加額外$100,000 COMPASS即享錢以供瓜分,惟本推廣可供瓜分的COMPASS即享錢上限為$400,000 COMPASS即享錢。 c.第5(b)條所述的COMPASS即享錢將由所有符合第5(a)條的會員根據各自所應得之瓜分份數總和平均瓜分。 d.所有合資格交易將享有原有之COMPASS即享錢回贈。會員於本推廣瓜分所得之COMPASS即享錢(「獎賞」)將於整個推廣期完結後3個月內直接存入會員之適用信用卡戶口,並顯示於月結單上。 6.合資格交易總額以個別適用信用卡計算,不同信用卡之合資格交易,不得合併計算。如會員的適用信用卡戶口設有附屬卡,經該附屬卡完成的合資格交易將併入主卡戶口計算。 7.在計算或決定本推廣之獎賞時,本行會以已誌賬之合資格交易之交易日為準。交易日為本行紀錄內該合資格交易完成的日期及時間並受制於本行的最終決定。如會員有關合資格交易的紀錄與本行紀錄不符,本行的紀錄及決定將為最終決定。 8.獎賞不可轉讓,亦不可兌換現金、信用額或其他禮品。 9.本推廣只適用於推廣期至獎賞存入適用信用卡戶口期間,適用信用卡戶口信用狀況良好及仍然有效及無欠繳 (由本行全權酌情決定) 之會員。本行就會員獲得獎賞的資格可全權酌情決定。 10.如會員獲得獎賞涉及任何舞弊及/或欺詐成分 (由本行全權酌情決定),本行有權取消其獲得獎賞的資格及/或取消其於本行開立的全部或部份戶口。本行保留權利直接從會員在本行開立的任何戶口扣除任何透過舞弊及/或欺詐而不適當地獲得之獎賞的價值,而不作事先通知及/或採取法律行動以追討有關金額。 11.本行、和記黃埔有限公司(「和黃」)及 Hutchison DBS Card Limited(「HDBS」)有權修改本條款及細則、更改或終止本推廣。如有任何爭議,本行、和黃及HDBS保留最終決定權。