COMPASS Combo大抽獎

星展銀行

COMPASS Combo大抽獎

更新日期: 2015 年 10 月 27 日

優惠詳情

即日起至2015年12月31日,客戶碌COMPASS VISA隨時獨贏HK$1,000,000免找數簽賬額!簽賬每滿HK$500即獲一次中獎機會,碌得越多,中獎機會越大!
註:
1. 推廣期由2015年10月1日至12月31日。
2. 以上推廣須受條款及細則約束。

相關信用卡

COMPASS VISA白金卡

COMPASS VISA白金卡
限時優惠:透過HongKongCard成功申請,送HK$350 Apple Gift Card 或 超市禮券及HK$400 百佳/屈臣氏「一扣即享」金額!

條款及細則

「12驚喜 - 獨贏HK$1,000,000免找數簽賬額」條款及細則: 1.「12驚喜 - 獨贏HK$1,000,000免找數簽賬額」(「大抽獎」)只供由星展銀行(香港)有限公司(「本行」,包括其繼承人及受讓人)發出的COMPASS VISA 或 CV+(「適用信用卡」)的主要持卡人(「持卡人」)參與。 2.大抽獎的推廣期由2015年10月1日至2015年12月31日止,首尾兩天包括在內(「推廣期」)。 3.持卡人需於推廣期內以COMPASS ID登入www.compassvisa.com.hk/cv12s(「網頁」)並以適用信用卡登記參與大抽獎。尚未持有COMPASS ID之持卡人必須透過網頁內之COMPASS ID登入視窗之「立即登記」連結,依照有關指示完成所需步驟以成功登記為COMPASS ID會員,再以適用信用卡登記參與本推廣。每位持卡人只限登記一次,持卡人將於成功登記後獲發一封確認電郵至其COMPASS ID 所登記之電郵地址。 4.持卡人於推廣期內(以本行紀錄內合資格交易的交易日計算)以適用信用卡作合資格交易(定義見下述第8條條文)累積每滿HK$500(以淨簽賬金額計算),可獲1次大抽獎的抽獎機會。如持卡人的適用信用卡設有附屬卡,經該附屬卡完成的合資格交易將併入主卡賬戶內,以計算持卡人就合資格交易可獲得的抽獎機會次數。 5.大抽獎將於推廣期結束後3個月內進行抽獎。本行將會以電腦系統隨機抽出得獎者1名。抽獎結果將會於2016年1月15日前於COMPASS VISA網頁公佈,而得獎者亦將獲專函通知領獎事宜。 6.得獎者可獲HK$1,000,000免找數簽賬額(「獎品」)。 7.獎品不可兌換現金、信貸額或其他貨品。 8.就本推廣而言,「合資格交易」為於推廣期內以已登記之適用信用卡簽賬並已誌賬的零售簽賬交易。淨簽賬金額指交易金額(包括食肆服務費等,如適用)扣除所有折扣優惠及/或該次使用的COMPASS Dollar後的淨簽賬金額的整數位(小數位不被計算)。如合資格交易以外幣結算,則會以月結單所列的港幣金額計算。有關信用卡免息分期貸款的交易,以第一次交易時的淨簽賬金額計算,其後的每期供款均不適用於大抽獎。為免產生疑問,以下類別的交易不屬於合資格交易:現金透支及有關手續費/行政費用、「結餘轉戶」、「Flexi Cash 迅用錢」、「現金轉戶」計劃、「輕鬆分期付款」計劃、「COMPASS VISA 先簽賬後分期」計劃、自動轉賬、繳付稅項、透過網上/「繳費易」服務/24小時客戶服務熱線繳付的繳費賬項、八達通增值、籌碼兌換、外幣兌換、証券買賣、信用卡年費、財務費用、逾期費用、沖正簽賬、已被取消、正在進行索償、退貨及/或退款等的簽賬或本行不時決定的其他類別的簽賬。 9.持卡人必須保留所有合資格交易的簽賬存根正本。如有任何爭議,本行保留要求持卡人提供有關簽賬存根,以作核實。已遞交的有關簽賬存根將不獲發還,如就任何簽賬,本行的紀錄與持卡人的紀錄不符,概以本行的紀錄為準。 10.大抽獎只適用於推廣期至獎品發放期間(對得獎者而言),適用信用卡戶口仍然有效、無欠繳及信用狀況良好(由本行全權酌情決定)的持卡人。若持卡人的適用信用卡戶口狀況欠佳,本行保留取消持卡人參加大抽獎的資格及/或取消發放獎品(對得獎者而言)的權利。 11.本行保留對得獎者名單及頒贈儀式的有關資料公開作宣傳推廣用途的權利。 12.持卡人如有任何欺詐及/或舞弊行為(由本行全權酌情決定),本行將會取消持卡人參加大抽獎的資格及/或取消其於本行的全部或部份戶口。對得獎者而言,本行保留權利取消發放獎品或在不作事先通知下,從持卡人於本行的任何戶口內直接扣除任何不恰當地獲得的獎品的價值及/或採取法律行動追討該金額。 13.本行有權隨時修改本條款及細則,更改或終止大抽獎。如有任何爭議,本行保留最終決定權。 14.如本條款及細則之中、英文版本有任何歧義,概以中文版本為準。