Citi Premier Miles 限時 特選 客戶 奬賞 賺取高達15000 里數 獎賞

Citi PremierMiles限時特選客戶奬賞,一簽就賺,仲無最低簽賬要求,話咁易賺取高達15,000 里數獎賞!

Citibank花旗銀行
15k里數

Citi Premier Miles 限時 特選 客戶 奬賞 賺取高達15000 里數 獎賞

更新日期: 2020 年 03 月 16 日

優惠詳情

花旗 Citi Premier Miles 限時 特選 客戶 奬賞 賺取高達15000 里數 獎賞

在屋企購物都可以輕易賺盡里賞,等您儲定里數遲啲飛,安心出行!網上購物、叫外賣、買日常用品等,無論您係留喺屋企定外出消費,本地或海外消費都可以賺賺賺!限時特選客戶奬賞,一簽就賺,仲無最低簽賬要求,話咁易賺取高達15,000 里數獎賞!由2020年3月16日至6月15日,登記*並憑您推廣專函上嘅指定Citi PremierMiles信用卡消費,可享以下優惠!

立即登記

(只限首10,000名成功登記之信用卡持卡人)

推廣期
階段1:2020年3月16日至4月15日
階段2:2020年4月16日至5月15日
階段3:2020年5月16日至6月15日

絕無最低消費要求!

海外簽賬
每HK$2.5=1里^

本地簽賬
每HK$3=1里^

推廣期內可賺高達:15,000里+
(每階段可賺高達5,000里)

按此操作里數計算機

條款及細則

Citi PremierMiles信用卡2020簽賬推廣之條款及細則:
1. 此推廣由2020年3月16日至2020年6月15日 (包括首尾兩日)(「推廣期」),共分為三個階段進行:第一階段由2020年3月16日至4月15日,第二階段由2020年4月16日至5月15日,第三階段由2020年5月16日至6月15日 (以交易日計算)。
2. 此推廣只適用於列印在推廣專函/電郵/短訊上由花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)所發行之指定Citi PremierMiles信用卡(「指定信用卡」)之持卡人(「持卡人」)。
3. 持卡人須於推廣期內登入Citibank.hk/Q1Mile成功進行登記 (「登記」),方可獲資格參加此推廣。持卡人須輸入列印在推廣專函/電郵/短訊上之指定信用卡號碼及擁有其基本卡持卡人相同姓名之有效「亞洲萬里通」會員號碼進行登記。持卡人只需於推廣期內登記一次,並以最後一次成功登記之指定信用卡及「亞洲萬里通」會員號碼為實(以最後登記記錄作準)。只限首10,000名成功登記之持卡人方可享此推廣優惠。不接受以附屬卡登記。
4. 若客戶提供的「亞洲萬里通」會員號碼有誤而導致任何損失,花旗銀行一概不負責。
5. 此推廣適用於推廣期內憑指定信用卡之「合資格簽賬」。「合資格簽賬」包括:
i)「合資格本地簽賬」:以港幣、人民幣及澳門幣結算及已誌賬之零售簽賬、及於推廣期內全新免息分期之每月供款;
ii)「合資格海外簽賬」: 以外幣結算及已誌賬之零售簽賬 (人民幣及澳門幣除外);
6. 不合資格簽賬包括(但不限於)於現金透支、交易時涉及外幣匯率折算為港幣之「動態貨幣兌換交易」、購買現金券、購買或增值禮物卡、購買或充值儲值卡、八達通自動增值服務之費用、透過快速支付系統 (「轉數快」)進行之交易、旅行支票之金額、以信用卡支付外幣兌換交易(例如但不限於Forex.com)、信用卡結餘轉賬之金額、折現計劃之金額、賬單「分期更好使」計劃及簽賬「分期更好使」計劃、「Quick Cash」套現分期計劃之金額、繳付予稅務局之稅項、以網上、網上銀行或支付系統繳交公共事務費用、以Citi PayAll所繳交之費用、自動轉賬及循環付款、繳交基金之供款、銀行手續費、保險費用、賭場交易、未誌賬/取消/退款的交易、分拆賬單交易及其他未經許可或有舞弊/欺詐成份之簽賬。
7. 同一指定信用卡賬戶之基本卡及附屬卡的簽賬將會合併計算。
8. 每HK$3合資格本地簽賬可獲1「亞洲萬里通」里數 (包括現時Citi PremierMiles信用卡獎賞計劃所賺取之基本積分(HK$8 = 12積分)及於此推廣所獲得之額外里數)。每HK$2.5合資格海外簽賬可獲1「亞洲萬里通」里數(包括現時於Citi PremierMiles信用卡獎賞計劃所賺取之基本積分(HK$4 = 12積分)及於此推廣所獲得之額外里數) 。「額外里數」將上捨入至個位單位。
9. 每個指定信用卡賬戶(包括其賬戶之基本卡及附屬卡)於推廣期內每階段最高可獲額外5,000里數及整個推廣期內最高可獲額外15,000里數。
10. 指定信用卡賬戶之簽賬一經確認為合資格簽賬,額外里數將於2020年8月15日或之前直接存入持卡人登記之「亞洲萬里通」會員號碼(以最後登記記錄作準)。受「亞洲萬里通」之有效期及有關條款及細則約束。而基本積分將根據Citi PremierMiles信用卡獎賞之條款及細則直接存入指定的信用卡之賬戶內。
11. 持卡人必須保留所有合資格簽賬之信用卡簽賬存根及商戶購物單據正本。如有任何爭議,花旗銀行保留要求持卡人提供有關合資格簽賬之文件的權利,以作核實。所提供有關合資格簽賬之文件將不獲退回。
12. 持卡人之指定信用卡賬戶必須於推廣期內及獲取額外里數時保持有效及信用狀況良好,花旗銀行保留取消獲取額外里數之權利而毋須另行通知。
13. 如有任何舞弊/欺詐成分或取消用作計算額外里數之有關交易,花旗銀行有權從有關信用卡賬戶內扣取相等於額外里數之金額而毋須另行通知。
14. 花旗銀行保留隨時修改本條款及細則之權利而無須另行通知。如有任何爭議,花旗銀行保留最終決定權。
15. 受其他「亞洲萬里通」條款及細則約束。兌換獎勵機票需視當時的機位供應情況而定。
16. 如中英文條款有所差異,一概以英文版本為準。