CINEMA CITY 電影購票 優惠

客戶憑安信銀聯鑽石卡去CINEMA CITY睇戲,可享電影戲票9折(2D、3D及全景聲電影)及小食部9折優惠。

安信信貸
9折

CINEMA CITY 電影購票 優惠

更新日期: 2018 年 02 月 22 日

優惠詳情

安信 銀聯鑽石卡 CINEMA CITY 戲院 憑 本地簽賬單據 獲享 同場 免費戲票 詳情

安信 銀聯鑽石卡 CINEMA CITY 戲院 憑 本地簽賬單據 獲享 同場 免費戲票 詳情

即日至2019年12月31日,客戶憑安信銀聯鑽石卡於CINEMA CITY戲院票房購買一張星期五或六放映的正價3D或2D戲票,即可獲享同場次免費戲票一張。購票時必須出示同一張安信銀聯鑽石卡於購票當月或前一個月內超過HK$300的本地簽賬單據。

驚喜優惠浪接浪,憑安信銀聯鑽石卡去CINEMA CITY睇戲,更有以下優惠
- 電影戲票9折(2D、3D及全景聲電影)
- 小食部9折

相關信用卡

EarnMORE銀聯卡

EarnMORE銀聯卡
限時優惠:透過HongKongCard成功申請,可額外獲贈$300現金回贈 及 $200 超市禮券!

WeWa銀聯卡

WeWa銀聯卡
限時優惠:透過HongKongCard成功申請,可額外獲贈$300現金回贈 及 $200 超市禮券!

星旅銀聯鑽石卡

星旅銀聯鑽石卡

條款及細則

CINEMA CITY 電影購票優惠之條款及細則:

CINEMA CITY「電影戲票買 1 送 1」、「2D/3D/全景聲電影戲票 9 折」及「小食部 9 折優惠」(「優惠」)之一般條款及細則:
1. 推廣期由即日起至 2019 年 12 月 31 日,包括首尾兩天(「推廣期」)。
2. 優惠只適用於安信銀聯鑽石卡(「合資格信用卡」)之持卡人(「持卡人」)。持卡人須以合資格信用卡付款,方可享有優惠。
3. 除特別註明外,此等優惠不可與其他推廣、折扣或優惠券同時使用、不可轉讓予其他人、不可兌換現金或其他優惠。
4. 優惠不可兌換現金或其他產品。
5. 安信及銀聯國際並非商品及服務之供應商,有關參與商戶所提供的商品質素及服務之相關法律責任,全由有關參與商戶單獨負責,安信及銀聯香港概不承擔任何法律責任。
6. 如有任何有關產品及服務的爭議或投訴,持卡人應直接與有關參與商戶聯絡。安信、銀聯國際及 CINEMA CITY 保留最終決定權。
7. 安信、銀聯國際及 CINEMA CITY 保留隨時修改或取消優惠及/或修改或修訂此等條款及細則之權利,而無須另行通知。

「電影戲票買 1 送 1」優惠(「優惠」)條款及細則:
1. 於推廣期內(2017 年 12 月 14 日至 2018 年 1 月 1 日、2018 年 2 月 8日至 25 日、2018 年 12 月 13 日至 31 日、2019 年 1 月 1 日至 2 日、2019 年 1 月 24 日至 2 月 17 日及 2019 年 12 月 12 日至 31 日之放映日除外)經 CINEMA CITY 戲院票房以合資格信用卡購買一張於星期五或六放映之正價 2D/3D 戲票(包括即日購買及預售之戲票),並以同一張合資格信用卡於購票當月或其前一個月內作一次不少於 HK$300 之本地單一零售簽賬,即可免費獲享同場次之戲票一張。
2. 不屬於此優惠認可之本地簽賬包括八達通自動增值服務之費用、旅行支票之金額、現金透支、信用卡結餘轉賬之金額、折現計劃之金額、繳付予稅務局之稅項、繳費、銀行手續費、動態貨幣兌換交易、自動轉賬、繳交基金之供款、郵購/傳真/電話訂購、保險費用、賭場交易、未誌賬/取消/退款/以港幣誌賬之交易及其他未經許可或有舞弊/欺詐成份之簽賬。本地免息分期簽賬除外。
3. 持卡人必須保留所有簽賬存根正本及/或有關文件。安信、銀聯國際及CINEMA CITY 保留權利於購票時或推廣期內或之後要求持卡人提交有關簽賬存根正本及/或其他文件及/或證據以作核實。每張簽賬存根只可使用一次。已蓋印/重印/損毀/逾期之簽賬存根及其影印本均不獲接受。
4. 優惠期內,每張合資格信用卡每星期最多可獲一張免費戲票。
5. 任何未有使用之戲票,不論是已支付或贈送,均不獲補償。

「2D/3D/全景聲電影戲票 9 折」優惠(「優惠」)條款及細則:
1. 於推廣期內(2017 年 2 月 1 日至 2 月 5 日、2017 年 12 月 14 日至 2018年 1 月 1 日、2018 年 2 月 8 日至 25 日、2018 年 12 月 13 日至 31 日、2019 年 1 月 1 日至 2 日、2019 年 1 月 24 日至 2 月 17 日及 2019 年 12月 12 日至 31 日之放映日除外),持卡人經 CINEMA CITY 戲院票房或網頁以合資格信用卡購買正價 2D/3D/全景聲電影戲票,即可獲享 9 折優惠。
2. 折扣後之戲票票價會調升至最接近之個位結算。
3. 持卡人每宗交易可購買最多 8 張優惠戲票。
4. 此優惠只適用於 CINEMA CITY 戲院票房及網站購票。
5. 此優惠不適用於所有 4DX 電影。
6. 戲票以先到先得形式發售,並需視乎有關座位供應量而定。如因全院滿座而對客戶造成任何不便,安信、銀聯國際及CINEMA CITY概不負責。
7. 此等優惠不適用於所有優惠價之電影場次、星期二放映之電影場次、優先場、特別場、電影節電影、其他非電影內容及任何與片商有特別協議之電影。與片商有特別協議之電影,詳情請參閱CINEMA CITY之告示。

「小食部 9 折優惠」優惠(「優惠」)條款及細則:
1. 推廣期內經 CINEMA CITY 戲院票房以合資格信用卡購買正價小食,即可獲享 9 折優惠。
2. 如用以計算此等優惠的簽賬隨後被取消、退回或被發現有舞弊/濫用成分,安信及銀聯國際保留權利直接由有關合資格信用卡賬戶扣除所獲發優惠之等值金額,取消持卡人參與此等優惠之資格,及/或暫停有關合資格信用卡賬戶以作審查而毋須另行通知。
3. 合資格信用卡賬戶必須為有效、信用狀況良好,及符合安信及銀聯國際隨時訂定之條款方可享用此等優惠。