​AEON卡稅務現金分期計劃

AEON

​AEON卡稅務現金分期計劃

更新日期: 2013年11月6日 14:13

優惠詳情

話咁快又到咗交稅季節,收到綠色信封唔使愁嘅,一於搵AEON幫手啦!
由即日起至2014年2月20日,憑AEON卡透過AEON網上繳費服務交稅滿$10,000或以上,送您AEON購物禮券$50乙張,兼享6個月之免息「稅務現金分期計劃」,套現金額最高可達稅款8倍$80,000

a. 0%利息
b. 還款靈活
c. 高達8X稅款現金分期
d. 信用額可循環再用

申請步驟簡單快捷:
1. 用AEON卡網上交稅
2. 致電2239 9110或親臨分行
3. 現金到手(指定銀行戶口)
4. 寄出禮品換領信

相關信用卡

愛護動物協會萬事達卡(小貓)

愛護動物協會萬事達卡(小貓)

Circle K Visa卡

Circle K Visa卡

AEON 萬事達信用卡

AEON 萬事達信用卡

AEON Visa信用卡

AEON Visa信用卡

AEON JCB信用卡

AEON JCB信用卡

AEON 銀聯信用卡

AEON 銀聯信用卡

居食屋「和民」Visa卡

居食屋「和民」Visa卡

愛護動物協會萬事達卡(小狗)

愛護動物協會萬事達卡(小狗)

苗圃行動銀聯信用卡

苗圃行動銀聯信用卡

條款及細則

註: 1. 一次性手續費為:$51,000或以上1.5%,$50,000或以下2%。 2. 以上圖片只供參考。 3. 以上推廣須受條款及細則約束。 4. 放債人牌照號碼:663/2013 AEON「稅務現金分期計劃」條款及細則: 1. 推廣期為2013年10月21日至2014年2月20日。 2. 推廣期內,AEON卡客戶(「會員」)憑AEON卡透過AEON網上繳費服務成功繳付稅款港幣10,000或以上,可獲贈面值港幣50元之AEON購物禮券乙張。會員另可享6個月之免息「稅務現金分期計劃」。 3. 非AEON卡客戶必須於推廣期內遞交申請表和相關證明文件(包括但不限於身分證及稅單);並成功申請(成為「會員」)及領取AEON卡,並於網上繳費服務成功繳付稅款港幣10,000或以上,方可獲贈面值港幣50元之AEON購物禮券乙張。新會員亦可享6個月之免息「稅務現金分期計劃」。 4. 最快30分鐘出卡服務只限AEON銀聯信用卡及親身前往AEON分行(尖沙咀分行除外)申請,並須受條款及細則約束。詳情請向AEON分行職員查詢。 5. 禮品換領信將於推廣期完結後6個星期內發出。會員/新會員須攜同換領信之正本前往指定地點換領購物禮券。詳情請參閱換領信。 6. 6個月之免息「稅務現金分期計劃」必須於推廣期內申請。 7. 套現金額高達稅款8倍或港幣8萬元(以較低者為準)。套現申請額度受會員之AEON卡的戶口狀況及可用信用額而定,如有需要,AEON須查閱有關會員於環聯信貸資訊有限公司的個人信貸報告作最終審批。信用額提升以AEON之決定權為準。 8.「稅務現金分期計劃」為一項豁免利息及收取一次性手續費之「套現分期」優惠,會員必須於推廣期內成功辦理,方符合資格。 9. 成功辦理「稅務現金分期計劃」金額達港幣51,000或以上,一次性手續費以該金額之1.5%計算。金額港幣50,000或以下,一次性手續費以該金額之2%計算。一次性手續費將誌賬於套現後第1個截數日後發出之信用卡月結單內。 10. 「每月供款額」根據「稅務現金分期計劃」金額除以6期而計算;如非整數,則第二期至第六期之小數全撥入第一期供款內。「每月供款額」及「還款期」將開始顯示於由套現後第1個截數日後發出之信用卡月結單內,直至供款完畢為止。 11. 「套現分期」屬信用卡現金預支而「一次性手續費」歸類為購物簽賬。 12. 惟客戶必須於每期到期付款日前繳付月結單之總結欠金額,方可享免息優惠。如會員繳付之金額少於月結單之總結欠金額,會員須就剩餘結欠及任何到期未付之每月供款支付現金預支利息;現行之信用卡現金預支利息請瀏覽www.aeon.com.hk之信用卡服務收費表。 13. 「稅務現金分期計劃」金額最少為HK$3,000,及以每HK$1,000作為單位。 14. 提早清還費用為總套現金額之4%。 15. 如欲提早清還「稅務現金分期計劃」內之結欠,會員必須親身前往AEON分行(中環及新屯門商場分行除外)並即時以現金或支票償還「稅務現金分期計劃」之結欠及提早清還費用。 16. 會員需維持辦理「稅務現金分期計劃」之信用卡賬戶之良好還款狀況;對拖欠任何已到期之金額,AEON或會終止每月供款安排及要求會員立即償還所有欠款。 17. 每月誌賬於信用卡賬戶之供款額不會獲得信用卡獎賞積分。 18. 「稅務現金分期計劃」一經確認,恕不接受更改或取消交易。 19. 辦理「稅務現金分期計劃」恕不能同時享有其他優惠。 20. 此「稅務現金分期計劃」優惠只適用於會員親身前往AEON分行(新屯門商場分行除外)或透過指定登記/申請熱線電話:22399110辦理;不適用於任何櫃員機、網上或電話現金預支服務。 21. AEON保留一切最終決定權。