Min Pay??? No Way!!!

Min Pay??? No Way!!!

相關信用卡:

Min Pay??? No Way!!!

發表日期: 2012 年 10 月 17 日 更新日期: 2012 年 10 月 17 日 生活

作者:謙謙君子

最近留意到信用卡的最低還款額可以低至結欠的1%,發現銀行的心態真係想永遠同你做生意。因為只要動手計一計數,如果你個個只還Min Pay,你呢一世都唔會還得哂,仲要愈來愈多結欠。

用1萬來計,1% 的Min Pay係$100,你還左$100,就唔會有手續費出現,但就會有財務費用,亦就是利息了。信用卡的利息是以月息計算,大約2-3%左右,即係一個月之後,欠款就會增加2-3%。

銀行的手續費計法十分複雜,現在為了容易理解,就簡化了中間的步驟。你還了$100,尚欠$9,900。利息以3%計算,不計其他費用,下個月的欠款就已經到了$10,197。再還1%之後,你會發現欠款愈來愈多,根本Min Pay係無可能還完的!!!由此可見,銀行是「真心」想你永遠做佢的客戶,仲想你永遠幫銀行打工呢!!!
如果你問銀行是否一個君子? 我會說銀行是一個小人更貼切。