Asia Miles「跨享更多里賞」: 3招教你快速儲30,000里 再賺額外4,600里
Asia Miles「跨享更多里賞」: 3招教你快速儲30,000里 再賺額外4,600里
相關信用卡:

Asia Miles「跨享更多里賞」: 3招教你快速儲30,000里 再賺額外4,600里

發表日期: 2017 年 11 月 28 日 更新日期: 2017 年 11 月 28 日 儲里數攻略Asia Miles 信用卡購物教學
作者:卡小姐

日常生活咁多消費都可以儲里數,其實只要有策略咁儲,可以快速儲大量里數。「亞洲萬里通」最近推出咗一個叫「跨更多里賞」推廣活動,可以賺到額外高達4,600里!依家就教大家點樣快速儲到30,000里,再賺埋額外4,600里!

優惠詳情
由即日起至12月31號喺「跨享更多里賞」推廣活動官網登記,選擇自己嘅目標里數,達成唔同級別就會有相應嘅目標里數:

目標里數 額外里數
2,500-9,999 500
10,000-29,999 2,000
30,000或以上 4,000

目標里數一定要包括喺「亞洲萬里通」夥伴機構消費所賺嘅里數,加上最少一次透過金融機構所賺里數,即係以聯營卡消費或將普通信用卡積分轉換成里數。

除咗達成目標里數後會有額外里數,喺指定類別消費(旅遊、住宿、購物、美食)會再多額外150里,合共600里。
換言之,今次「亞洲萬里通」優惠可以賺到高達34,600里。

例子
想快速儲到30,000里,再賺埋額外4,600里?其實唔難,做晒以下呢3招就儲到!

只要喺航空、汽車及運輸、保險、旅遊及消閒夥伴機構消費,都屬於旅遊主題簽賬,例如搭一次國泰航空來回倫敦航班可以儲到11,700里。
機票以「亞洲萬里通」指定聯營卡簽賬,每$6有2里,可以賺多3,000里,加埋係14,700里。

預訂「亞洲萬里通」合作夥伴酒店,可以將酒店積分換里數。
以索菲特倫敦聖詹姆士酒店為例,入住6日5夜嘅酒店積分已經可以換到2,000里。
而用指定聯營卡畀錢,每$6有1里,就會有2,300里,總共有4,300里。

 

 

以上兩次簽賬加埋賺到19,000里,旅行嘅時候以聯營卡簽賬賺到11,000里,或者以普通信用卡簽賬後將積分換成里數,大約換11,000里,咁就可以達到30,000里嘅目標里數,有額外4,000里。
而買機票同預訂酒店都係指定類別消費,所以各有額外150里,總共賺到4,300里。

零售、電訊同專業服務都屬於購物類別,除咗去零售商戶買嘢外,The Club會員都可以考慮將積分換成里數,加上去「亞洲萬里通」夥伴機構嘅食肆消費一次,就可以滿足購物同美食類別消費,賺盡4,600里。

 

依家「亞洲萬里通」仲有另一個優惠,喺今年內只要將指定13間酒店集團嘅積分換成里數,都會有額外50%里數!但呢50%唔會計入目標里數裡面,想知多啲就要留意埋另一篇blog啦。

不過溫馨提示,需要達到目標里數先有指定類別消費嘅額外里數,記得睇清楚啲優惠條款喇!

登記「跨享更多里賞」推廣活動:https://www.hongkongcard.com/s/j6QXE
轉換酒店積分優惠詳情:https://www.hongkongcard.com/s/5bfad