abeew

無卡會員

內容分類
內容分類
於 2018-03-18 11:59 AM回覆

我冇citi rewards 但大部分銀行既卡都有

於 2015-06-20 11:08 PM回覆

回贈現金,coupon,里數皆可 東亞銀行i-Titanium卡>>>呢張我打去問左 網上10%回贈>>>二個月簽差不多二萬先有一千!>>>等如5%,仲要分開簽!