PRIVATE i SALON

大新銀行

PRIVATE i SALON

更新日期: 2010 年 01 月 13 日

優惠詳情

- 新客戶首次惠顧剪髮服務7折 - 剪髮服務9折 * 必須預約 * 優惠只適用於星期日至四 * 優惠不適用於公眾假期及公眾假期前夕 * 優惠只適用於指定髮型師及髮型顧問(Artistic Director除外) * 優惠不適用於QG PRIVATE i SALON及The Luxe PRIVATE i SALON 電話: 2522 1112 (KEN Qi) / 2573 7100 (hm) / 2526 4488 (ifc) / 2234 0900 (Pi) 優惠期至: 2010年12月31日