PayMe送你八折#clockenflap優惠

用PayMe過數畀FD時,加入hashtag #clockenflap,滙豐就會email個折扣優惠碼畀你。或用PayMe向FD收款時,加入hashtag #clockenflap,滙豐就會分別email個折扣優惠碼畀你同埋你個FD。憑此折扣優惠碼購買#clockenflap三天週末門票即可享八折優惠!

滙豐銀行
8折

PayMe送你八折#clockenflap優惠

更新日期: 2017 年 10 月 19 日

優惠詳情

即日起至2017年11月1日用PayMe過數畀FD時,加入hashtag #clockenflap,滙豐就會email個折扣優惠碼畀你。或用PayMe向FD收款時,加入hashtag #clockenflap,滙豐就會分別email個折扣優惠碼畀你同埋你個FD。憑此折扣優惠碼購買#clockenflap三天週末門票即可享八折優惠

一個折扣優惠碼最多可以買到十張飛,大家一齊開心些呀!仲唔快啲下載PayMe!

相關信用卡

滙豐滙財金卡

滙豐滙財金卡
成功網上申請可享高達$700「獎賞錢」迎新禮遇

滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡

滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡
成功網上申請可享高達$700「獎賞錢」迎新禮遇

滙豐銀聯雙幣信用卡

滙豐銀聯雙幣信用卡
成功網上申請可享高達$700「獎賞錢」迎新禮遇

滙豐卓越理財信用卡

滙豐卓越理財信用卡

滙豐白金Visa卡

滙豐白金Visa卡
成功網上申請可享高達$700「獎賞錢」迎新禮遇

滙豐Visa Signature卡

滙豐Visa Signature卡
成功網上申請可享高達$700「獎賞錢」迎新禮遇

條款及細則

PayMe x Clockenflap – 折扣優惠之條款及細則:
1.此計劃(「折扣優惠」)的推廣期由2017年10月19日至2017年11月1日(包括首尾兩天)(「推廣期」)。
2.折扣優惠的主辦單位為香港特別行政區(「香港」)的香港上海滙豐銀行有限公司(及其繼承人及受讓人)(「滙豐」)。
3.該折扣優惠須受本條款及細則約束,符合以下條件之PayMe用戶可參與此折扣優惠:
a.持有有效香港身份證之香港居民;
b.以個人身份參加(不接受以公司名義參加);及
c.年滿18歲或以上。
如任何人於推廣期內未能符合以上條件,其獲得折扣優惠的資格將會被自動取消。若參加者觸犯任何法例 、做出非法行為,或有利益沖突,參加資格會被視作無效。任何參與舉辦或營運此折扣優惠之單位,均不得享有該折扣優惠。
4.在本條款及細則約束下,PayMe用戶(「合資格用戶」)在完成以下步驟後將可獲得折扣優惠碼(「折扣優惠碼」):
a.在推廣期內使用PayMe向任何人付款或收款;及
b.於上述付款或收款時在訊息中註明「#clockenflap」(「合資格交易」)。
任何在推廣期外所進行的付款交易將不計算在內。每位合資格用戶在推廣期內只可獲得一個折扣優惠碼。滙豐可全權酌情決定所進行的交易是否有效。
5.每個折扣優惠碼價值港幣388元,可於購買Clockenflap三天週末票(2017年11月17日至19日)時兌換,最多可用於購買十張門票。當合資格用戶在網上購票(www.ticketflap.com.hk)時兌換折扣優惠碼,將可按定價(港幣1,940元)八折購票,亦即只需支付港幣1,552元。
6.折扣優惠碼將分三個階段以電郵方式發送予每位合資格用戶,發送時間表如下:
a.於2017年10月19日至22日期間(包括首尾兩天)進行的合資格交易,折扣優惠碼將於2017年10月23日發送;
b.於2017年10月23日至26日期間(包括首尾兩天)進行的合資格交易,折扣優惠碼將於2017年10月27日發送;
c.於2017年10月27日至11月1日期間(包括首尾兩天)進行的合資格交易,折扣優惠碼將於2017年11月2日發送。
每位合資格用戶將會收到一個折扣優惠碼。當一個合資格用戶已在較早前完成合資格交易而收到折扣優惠碼,即使該合資格用戶在較後時間再完成任何合資格交易,也不會再次收到任何折扣優惠碼。
7.滙豐有權以任何禮品取代折扣優惠碼而不作事先通知。
8.使用折扣優惠碼(或任何禮品)須受Clockenflap的有關條款及細則約束。就Clockenflap所提供的任何貨品或服務質素,滙豐概不負責或承擔任何責任。
9.如PayMe賬戶在獲取有關優惠之前或之時已經被暫停或終止使用,所獲取的優惠資格將會被取消。
10.於整個或相關(如適用)推廣期內及獲取有關優惠時,合資格用戶須確保於滙豐的個人資料紀錄正確及有效,方可獲取折扣優惠。
11.除有關合資格用戶及滙豐以外,並無其他人士有權按《合約(第三者權利)條例》強制執行本條款及細則的任何條文,或享有本條款及細則的任何條文下的利益。
12.如有任何源自或有關本條款及細則的爭議,滙豐保留最終決定權。
13.滙豐保留權利隨時更改本條款及細則和終止折扣優惠,而不作事先通知。滙豐對於任何有關更改或終止概不承擔任何責任。
14.所有於相關推廣資料的備註及註腳項目均擬定及確實屬於折扣優惠之條款及細則的一部分。為免生疑問,如該等資料與本條款及細則之間有任何歧異,本條款及細則將適用,並以本條款及細則為準。
15.合資格用戶如違反本條款及細則,干擾折扣優惠,就折扣優惠作出具有濫用、舞弊或欺詐成分的行為,作出虛假聲明或陳述或違反適用的法律或法規,滙豐保留權利取消該合資格用戶之參加資格,其後並可能會撤銷及追討任何優惠。
16.合資格用戶有責任遵照法例而支付(合資格用戶自己的開支)因獲得折扣優惠而牽涉的一切稅款、關稅、徵費或相類稅項,滙豐對此概不負責。
17.折扣優惠受現行監管規定約束。
18.折扣優惠於香港境內提供。本條款及細則受香港法例所管轄,並按照香港法例詮釋,每位合資格用戶同意接受香港法院的司法管轄權。
19.如本條款及細則的英文版本和中文版本之間有任何差異或不一致,概以英文版本為準。