IL COLPO tst / La Chioma / La Boutique Salon

滙豐銀行

IL COLPO tst / La Chioma / La Boutique Salon

更新日期: 2010 年 02 月 09 日

優惠詳情

匯豐卓越理財信用卡會員專享 - 首次惠顧剪髮及電染服務七折 - 隨後惠顧剪髮服務九折 * 必須電話預約及於預約時說明享用此優惠。只適用於指定髮型師。優惠不適用於星期六及公眾假期前夕 IL COLPO tst 電話: (852) 3102 2882 La Chioma 電話: (852) 3678 3838 La Boutique Salon 電話: (852) 2810 0123 優惠期至: 2010年12月31日