DBS白金卡及The DBS Black Card尊享「友」你賞飛行活動優惠

星展銀行

DBS白金卡及The DBS Black Card尊享「友」你賞飛行活動優惠

更新日期: 2013 年 07 月 08 日

優惠詳情

DBS繼續為你帶黎亞洲萬里通飛行里數優惠!

持有DBS白金卡及The DBS Black Card的你每推薦1名親友成功申請DBS信用卡送你1000至5000里數,話咁快就賺來回巴黎機票!快轉發之前send俾你嘅電郵推薦親友申請,隨即賺里數遊世界!快推快飛!

冇收到電郵? 即上DBS網頁登記(按此),我哋會send返個推薦人編號俾你齊齊賺里數!

推薦人獎賞
成功推薦人數:1-2個
推薦人可獲獎賞:每名1,000亞洲萬里通飛行里數
例子:成功推薦2名親友,即可享2,000亞洲萬里通飛行里數

成功推薦人數:3-5個
推薦人可獲獎賞:每名2,000亞洲萬里通飛行里數
例子:成功推薦5名親友,即可享10,000亞洲萬里通飛行里數

成功推薦人數:6-12個
推薦人可獲獎賞:每名5,000亞洲萬里通飛行里數
例子:
成功推薦6名親友,即可享30,000亞洲萬里通飛行里數(可兌換來回日本機票)
成功推薦12名親友,即可享60,000亞洲萬里通飛行里數(可兌換來回巴黎倫敦等機票)


咁著數嘅優惠,想要機票就一定不可錯過!

相關信用卡

DBS Black American Express Card

DBS Black American Express Card

條款及細則

條款及細則: 1.「友」你賞飛行(推廣期)之推廣期為2013年6月17日至2013年7月31日止,包括首尾兩天(推廣期)。 2.收到由星展銀行(香港)有限公司(本行)發出的電郵成為推薦人的客戶(推薦人)方可參加本推廣。 3.在滿足以下之全部要求後,推薦人方合資格獲得相關之推薦人獎賞(定義見下述第4條): a.推薦人必須於推廣期內經指定途徑轉發電郵給親友(被推薦人)推薦申請DBS白金卡、DBS普通卡或The DBS Black Card。推薦人應在確信有關親友歡迎本推廣的情況下,方向其轉發有關電郵。本行不會就此負責上任何發件人的責任。 b.被推薦人必須:i)目前並不持有及在新卡的申請日期前12個月內未曾持有及/或取消任何本行發出的信用卡;及ii)於推廣期內透過指定網址遞交申請表並於2013年8月31日或之前交回所有須附文件並成功申請為DBS白金卡、DBS普通卡或The DBS Black Card(指定信用卡)的主要持卡人;及iii)於指定信用卡發出後首1個月內完成確認新卡程度。(合資格被推薦人) 4.成功推薦合資格被推薦人,可獲以下推薦人獎賞: 成功推薦人數:1-2 推薦人獎賞:每名1000「亞洲萬里通」里數 成功推薦人數:3-5 推薦人獎賞:每名2000「亞洲萬里通」里數 成功推薦人數:6-12 推薦人獎賞:每名5000「亞洲萬里通」里數 5.合資格的推薦人可獲享之最高獎賞為60000「亞洲萬里通」里數(即成功推薦12位合資格被推薦人之獎賞:12x5000(亞洲萬里通)里數)。 6.合資格的推薦人將於推廣期結束後的3個月內收到獎賞通知,有關之推薦人須按獎賞通知上的指示提供「亞洲萬里通」會員號碼,並於指定日期前回覆(詳情請參閱有關之獎賞通知)。 7.推薦人獎賞將於推廣期結束後的5個月內直接存入推薦人所提供之「亞洲萬里通」賬戶。倘若推薦人未能提供「亞洲萬里通」會員號碼,或推薦人所提供之「亞洲萬里通」會員號碼及/或名稱錯誤或無效,推薦人即不能獲得任何獎賞。若因此而引致推薦人有任何損失,本行概不負責。 8.推薦人及被推薦人不能為同1人。被推薦人只可被推薦1次,若被推薦人成功申請多於一張指定信用卡(例如:被推薦人同時申請DBS白金卡及The DBS Black Card),以首次成功批核之申請為準。 9.本行並不是轉送電郵給被推薦人的發件者,而且不會就此負上任何責任。 10.本行有權修改本條款及細則、更改或終止本推廣,而毋須另行通知。如有任何爭議,本行保留最終決定權。 11.本推廣只適用於整個推廣期至發放獎賞期間,屬於推薦人之信用卡戶口信用狀況良好,仍然有效及無欠繳(由銀行全權酌情決定)之推薦人。本行就推薦人獲得推薦人獎賞的資格可全權酌情決定。 12.獲贈之「亞洲萬里通」里數不得轉讓或出售,亦不可兌換現金、信貸或其他獎品。 13.須受「亞洲萬里通」條款及細則約束。