Citibank信用卡尊享免費搭的士

Citibank花旗銀行

Citibank信用卡尊享免費搭的士

更新日期: 2013 年 06 月 18 日

優惠詳情

如果你經常需要搭的士,Citibank今次優惠啱晒你!

即日起至12月31日,憑Citibank信用卡付的士車資,即有機會贏取一程免費的士

流程:
1.搭乘貼有宣傳貼纸的指定的士
2.憑Citibank信用卡付的士車資
3.得獎者將即日獲短訊通知
4.的士車資將於2014年2月28日或之前回贈至客戶信用卡之賬戶
5.免費搭的士 + 賺取積分
(只適用於首500位客戶)

如果需要搭的士唔好忘記尼個優惠!

相關信用卡

Citi Rewards 萬事達卡

Citi Rewards 萬事達卡
限時優惠:透過HongKongCard申請,全新客戶可獲高達25X積分(HK$1,000 現金回贈)迎新,更額外獲贈$300 超市禮券!

Citi八達通白金卡

Citi八達通白金卡
限時優惠:透過HongKongCard申請,全新客戶迎新可獲$200回贈,更額外獲贈$200 超市禮券!

條款及細則

搭的士簽賬回贈計劃之條款及細則: 1. 除特別註明外,推廣期由2013年1月1日至2013年12月31日 (包括首尾兩日) (「推廣期」)。 2. 除特別註明外,搭的士簽賬回贈計劃(「此計劃」) ,只適用於由花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)所發行之Citibank信用卡 (「認可信用卡」)之客戶(「客戶」)及大來信用証國際 (香港) 有限公司(「大來」)所發行之大來信用証(「認可信用証」) 之會員(「會員」)。Citibank商務卡、Citibank Rewards銀聯信用卡及Citibank人民幣信用卡除外。 3. 此計劃只適用於指定的士。 4. 搭的士簽賬回贈(「簽賬回贈」)只適用於首500位於推廣期內憑認可信用卡/認可信用証簽賬在推廣期內支付的士車費之客戶/會員。每位客戶/會員只可獲取一次簽賬回贈。花旗銀行/大來會即日以短訊形式通知有關獲得簽賬回贈並持有有效香港手提電話之主卡客戶/會員。簽賬回贈金額將為客戶/會員於該次所支付之的士車費總額。簽賬回贈金額將計算至個位的港元為單位。 5. 有關簽賬如獲花旗銀行/大來核實後確認為合資格獲取簽賬回贈,有關簽賬回贈將於2014年2月28日或之前自動存入客戶之認可信用卡/認可信用証賬戶並顯示於月結單上。花旗銀行/大來保留有關簽賬是否合資格獲取簽賬回贈的最終決定權。 6. 客戶/會員須保留完整之機印簽賬存根正本及有關獲得簽賬回贈之短訊。如花旗銀行/大來須進一步核實簽贈,客戶須提供有關之交易簽賬存根正本及短訊。 7. 於整個推廣期及簽賬回贈期間,客戶有關之認可信用卡/認可信用証賬戶必須有效及信用狀況良好,方可合資格獲取簽賬回贈。 8. 如客戶/會員於獲贈簽賬回贈後取消/退款用作計算有關此計劃的任何合資格簽賬,花旗銀行/大來有權從客戶/會員之信用卡戶口內扣除相等於該簽賬回贈之金額,而毋須另行通知。 9. 此計劃只供客戶/會員作消費交易及簽賬使用。如有任何舞弊/欺詐成分,花旗銀行/大來保留權利直接由有關之信用卡/信用証賬戶扣除於此推廣所獲之獎賞的金額,取消客戶/會員參與此計劃之資格,及 / 或暫停有關信用卡/信用証賬戶而毋須另行通知。 10. 花旗銀行/大來不負責一切有關貨品或服務事宜。任何有關貨品或服務之責任,一概由有關商戶負責。 11. 花旗銀行/大來保留隨時修改此條款及細則之權利而毋須另行通知。 12. 如有任何爭議,花旗銀行/大來保留最終決定權。 13. 如中英文條款有所差異,一概以英文版本為準。