AEON美國運通卡尊享$200 Goupon積分

AEON

AEON美國運通卡尊享$200 Goupon積分

更新日期: 2013 年 05 月 20 日

優惠詳情

平時有無去Groupon睇下有咩著數優惠?

即日至2013年6月30日,於Groupon香港憑已登記之AEON美國運通卡每次消費滿$200或以上,便可賺取$50 Groupon積分,優惠推廣期內最多可賺取高達$200Groupon積分,讓你體驗更多網上購物樂趣。

優惠步驟:
1.按此登記你的AEON美國運通信用卡 
2.憑已登記之AEON美國運通卡於Groupon香港消費。從你的成功登記日起至2013年6月30日,每次單一消費滿$200或以上,便可賺取$50 Groupon積分,優惠推廣期內最多可賺取高達$200 Groupon積分!
3.優惠推廣期後,美國運通將於2013年8月25日或之前,以電郵送你一個Groupon積分代碼。憑所賺取的積分於Groupon香港盡情消費,延續網上購物的精彩體驗。

持有AEON美國運通卡嘅你唔好放過今次優惠!

條款及細則

條款及細則: 1. 推廣期及登記優惠期為2013年5月3日開始至2013年6月30日結束,包括首尾兩天(「推廣期」)。 2. 優惠為Groupon香港發出以相等於現金價值$50 之50 Groupon積分 (「優惠」) 。 3. 必須憑已登記之美國運通卡簽賬,方可享此優惠。 4. 優惠適用於由美國運通國際股份有限公司(「美國運通」)在香港簽發的美國運通卡、以及由美國運通特許發卡公司於香港簽發印有美國運通公司名稱、品牌或商標的運通卡如AEON美國運通信用卡(統稱「美國運通卡」)。會員並須於2013年6月30日或以前於 www.amexnetwork.com.hk/groupon2013成功登記此優惠後,並憑已登記之美國運通卡於成功登記優惠當日起至2013年6月30日在Groupon香港網站 (www.groupon.hk) 簽賬消費滿$200或以上(經由PayPal交易除外)至少1次 (「合資格簽賬」),方可合資格享有此優惠。 5. 每次合資格簽賬可獲相等於$50 Groupon積分。每張已登記之美國運通卡於推廣期內,可以最多四次合資格簽賬,獲享一共相等於$200 Groupon積分。 6. 此優惠不適用於美國運通公司卡、美國運通公司採購卡、美國運通商務旅遊賬戶、在香港以外地區簽發的美國運通卡,及由美國運通特許發卡公司於香港簽發印有美國運通公司名稱、品牌或商標的運通卡如星展銀行(香港)有限公司/渣打銀行(香港)有限公司簽發的美國運通信用卡,均不適用於此優惠。 7. 此優惠只適用於首10,000張根據上列指示成功登記此優惠之美國運通卡,並獲美國運通確認。 8. 優惠只適用於已登記此優惠之美國運通卡的有關簽賬消費,其他未登記及不同卡號之美國運通卡(包括但不限於附屬卡)之簽賬消費不作計算。 9. 如會員擁有多於一張美國運通卡,包括附屬卡,會員須為個別美國運通卡作獨立登記並進行最少1次合資格簽賬以享優惠。同一賬戶下之基本卡及附屬卡簽賬須獨立計算。 10. 如會員於推廣期間補發新卡,會員須為補發之新卡重新登記。原有及補發之美國運通卡的簽賬將會被分開計算。 11. 完成所需合資格簽賬之會員將收到電郵通知。Groupon積分將於推廣期完結後8星期內以電郵方式寄送至會員於登記此優惠時所提供之電郵地址。會員並須依有關指示於Groupon香港網站( www.groupon.hk/faq )登記以使用該Groupon積分。 12. 使用Groupon積分須受Groupon香港之條款及細則限制,並可於任何時候更改而不會作任何事先通知。 13. 所有產品及服務均由Groupon香港負責提供予會員。美國運通並非該等產品及/或服務之供應者,亦不對其作出任何表述或保證。 14. 美國運通及Groupon香港保留於任何時候更改條款及細則之權利,而不會作任何事先通知。 15. 如有任何爭議,美國運通及Groupon香港保留最終決定權。 16. 條款及細則之英、中文版本如有任何差別,一概以英文版本為準。