特選客戶 專享 賞高達 HK$ 300 簽賬回贈

特選客戶,即刻用您張Citi 信用卡, 一簽即賺高達HK$300簽賬回贈!無最低簽賬要求!

Citibank花旗銀行
$300回贈

特選客戶 專享 賞高達 HK$ 300 簽賬回贈

更新日期: 2020 年 09 月 21 日

優惠詳情

Citi 花旗銀行 信用卡 特選客戶 專享 賞高達 HK$ 300 簽賬回贈

即刻用您張Citi 信用卡,一簽即賺高達HK$300簽賬回贈!無最低簽賬要求!係特選客戶先有,專誠為你而設,立即憑您推廣短訊/電郵上面嘅指定信用卡登記賺回贈啦!

立即登記!

(只限首10,000名於2020年9月30日或之前成功登記之特選客戶)

推廣期
階段1:即日至2020年9月30日
階段2:2020年10月1日至31日
階段3:2020年11月1日至30日

 

一碌即賺 高達100% 回贈

用指定Citi信用卡作任何金額合資格簽賬
即賺高達100% 回贈(每階段最高可獲HK$50簽賬回贈)
整個推廣期:賺高達HK$150回贈

 

流動付款 簽賬賺高達HK$150 回贈

無最低簽賬要求之單一交易
每筆即賺 HK$10回贈(每階段最高可獲HK$50簽賬回贈)
整個推廣期:賺高達HK$150回贈

 

合資格 流動付款 方式

Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、AlipayHK、WeChat Pay

整個推廣期合共賺高達HK$300簽賬回贈!

Citi信用卡優惠點止得咁少,即睇以下精選優惠:

AlipayHK x 每月淘寶日
每月18號淘寶日激賺高達HK$130 AlipayHK電子禮券
詳情

Points Conversion積分兌換全新登陸HKTaxi
積分兌換Taxi Dollars賺高達HK$1,000優惠券兼「月月賞」高達HK$270優惠券
詳情

Mastercard®精彩禮遇
於聖安娜餅屋網上購買生日蛋糕享9折、於Farfetch享高達9折等等
詳情

KKBOX
首120日服務費只需HK$174,第121天起自動扣款每月HK$53
詳情

合資格簽賬定義
「合資格簽賬」指推廣期內以認可信用卡以港幣及外幣結算及已誌賬之簽賬,並不包括(但不限於)於購買旅行支票之金額、以信用卡支付外幣兌換交易(例如但不限於Forex.com)、信用卡結餘轉賬之金額、折現計劃之金額、賬單「分期更好使」計劃及簽賬「分期更好使」計劃、「Quick Cash」套現分期計劃之金額、「Pay All」簽賬、未誌賬/取消/退款的交易、分拆賬單交易及其他未經許可或有舞弊/欺詐成份之簽賬。

備註:
1. 此推廣計劃之推廣期由2020年9月1日至2020年11月30日 (包括首尾兩日)(「推廣期」)。推廣期分為3個階段進行﹕階段1為2020年9月1日至30日; 階段2為2020年10月1日至 31日及階段3為2020年11月1日至 30日 (以交易日計算)。
2. 除特別註明外,此推廣只適用於由花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)所發行之指定Citi 信用卡(「認可信用卡」)並收到本次推廣短訊之特選主卡之持卡人(「持卡人」)。持卡人必須以推廣短訊/電郵上之指定信用卡參與此推廣。
3. 「合資格流動付款」方式包括:AlipayHK、Apple Pay、 Google Pay、Samsung Pay及微信支付。
4. 客戶須於2020年9月30日或之前透過推廣短訊上之登記網址或登入www.citibank.com.hk/act09 以認可信用卡(「認可信用卡」)成功進行登記(「登記」),方可獲資格參加此推廣。每位客戶只須於推廣期內登記一次並須輸入在推廣電郵/短訊上列出之指定信用卡號碼作登記。此推廣只適用於首10,000名於推廣期內成功登記之客戶,並以成功登記之Citi信用卡及其簽賬為實。完成登記並不代表本行確認客戶合資格參與此推廣。
5. 推廣期內,持卡人需以同一信用卡於任何階段作任何金額的「合資格簽賬」 (定義見條款9),方可享100%簽賬回贈,每階段最高可獲HK$50 (「獎賞1」) 。
6. 推廣期內,持卡人需以同一信用卡透過指定流動付款方式於任何階段作任何金額的「合資格簽賬」 (定義見條款9),每筆合資格簽賬方可享HK$10簽賬回贈,每階段最高可獲HK$50 ("獎賞2") 。
7. 如同一單一簽賬符合「獎賞1」 及「獎賞2」之簽賬條件,即可同時獲享「獎賞1」 及「獎賞2」之簽賬回贈。
8. 如同一單一簽賬已獲享本行其他特定商戶之流動付款推廣獎賞,則不可同時獲享此推廣之簽賬回贈。
9. 每位客戶(根據花旗銀行記錄之香港身份證/護照號碼)可於推廣期內由獎賞1獲享高達HK$150簽賬回贈及由獎賞2獲享HK$150簽賬回贈。每位客戶整個推廣期最多可獲享HK$300簽賬回贈一次(包括 「獎賞1」及 「獎賞2」)。

如何賺盡簽賬回贈?按此瀏覽詳情。

條款及細則

「九月份簽賬獎賞推廣 - 高達HK$300簽賬回贈」之條款及細則:

推廣期:2020年9月1日至2020年11月30日

優惠類別:獎賞 1
簽賬條件:以同一信用卡於任何階段作任何金額之合資格簽賬
獎賞計劃:於推廣期內之每次合資格簽賬將可獲100% 簽賬回贈
最高獎賞:每階段最高可獲HK$50簽賬回贈及整個推廣期內最高可獲HK$150簽賬回贈 - 階段1:2020年9月1日至30日;階段2:2020年10月1日至31日;階段3:2020年11月1日至30日
獲取回贈之日期:2021年1月31日或之前

優惠類別:獎賞 2
簽賬條件:以同一信用卡於任何階段以流動付款作任何金額之合資格簽賬
獎賞計劃:於推廣期內之每次合資格簽賬將可獲HK$10 回贈
最高獎賞:每階段最高可獲HK$50簽賬回贈及整個推廣期內最高可獲HK$150簽賬回贈 - 階段1:2020年9月1日至30日;階段2:2020年10月1日至31日;階段3:2020年11月1日至30日
獲取回贈之日期:2021年1月31日或之前

合資格流動付款方式:AlipayHK、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、微信支付

1. 此推廣計劃之推廣期由2020年9月1日至2020年11月30日 (包括首尾兩日)(「推廣期」)。推廣期分為3個階段進行﹕階段1為2020年9月1日至30日; 階段2為2020年10月1日至 31日及階段3為2020年11月1日至 30日 (以交易日計算)。
2. 除特別註明外,此推廣只適用於由花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)所發行之指定Citi 信用卡(「認可信用卡」)並收到本次推廣短訊之特選主卡之持卡人(「持卡人」)。持卡人必須以推廣短訊/電郵上之指定信用卡參與此推廣。
3. 「合資格流動付款」方式包括:AlipayHK、Apple Pay、 Google Pay、Samsung Pay及微信支付。
4. 客戶須於2020年9月30日或之前透過推廣短訊上之登記網址或登入www.citibank.com.hk/act09 以認可信用卡(「認可信用卡」)成功進行登記(「登記」),方可獲資格參加此推廣。每位客戶只須於推廣期內登記一次並須輸入在推廣電郵/短訊上列出之指定信用卡號碼作登記。此推廣只適用於首10,000名於推廣期內成功登記之客戶,並以成功登記之Citi信用卡及其簽賬為實。完成登記並不代表本行確認客戶合資格參與此推廣。
5. 推廣期內,持卡人需以同一信用卡於任何階段作任何金額的「合資格簽賬」 (定義見條款9),方可享100%簽賬回贈,每階段最高可獲HK$50 (「獎賞1」) 。
6. 推廣期內,持卡人需以同一信用卡透過指定流動付款方式於任何階段作任何金額的「合資格簽賬」 (定義見條款9),每筆合資格簽賬方可享HK$10簽賬回贈,每階段最高可獲HK$50 (“獎賞2”) 。
7. 如同一單一簽賬符合「獎賞1」 及「獎賞2」之簽賬條件,即可同時獲享「獎賞1」 及「獎賞2」之簽賬回贈。
8. 如同一單一簽賬已獲享本行其他特定商戶之流動付款推廣獎賞,則不可同時獲享此推廣之簽賬回贈。
9. 每位客戶(根據花旗銀行記錄之香港身份證/護照號碼)可於推廣期內由獎賞1獲享高達HK$150簽賬回贈及由獎賞2獲享HK$150簽賬回贈。每位客戶整個推廣期最多可獲享HK$300簽賬回贈一次(包括 「獎賞1」及 「獎賞2」)。
10. 「合資格簽賬」指推廣期內以認可信用卡以港幣及外幣結算及已誌賬之簽賬。此優惠只適用於扣除所有折扣、減價金額及現金劵金額後之單一淨額簽賬。
11. 不合資格簽賬包括(但不限於)於購買旅行支票之金額、以信用卡支付外幣兌換交易(例如但不限於Forex.com)、信用卡結餘轉賬之金額、折現計劃之金額、賬單「分期更好使」計劃及簽賬「分期更好使」計劃、「Quick Cash」套現分期計劃之金額、「Pay All」簽賬、未誌賬/取消/退款的交易、分拆賬單交易及其他未經許可或有舞弊/欺詐成份之簽賬。
12. 「合資格簽賬」須於推廣期內進行。同一認可信用卡賬戶之基本卡及附屬卡的「合資格簽賬」將會合併計算。以外幣進行的合資格簽賬將以花旗銀行所定的合理兌換率兌換為港幣。
13. 如持卡人於推廣期內登記,及後收到因更換、更新、遺失、被盜竊等原因而發出的新信用卡(包括由Visa信用卡轉換為Mastercard®信用卡),則所有以新信用卡所作的合資格簽賬將自動被視為參與此推廣的合資格簽賬。
14. 有關簽賬如獲花旗銀行核實後確認為合資格獲取簽賬回贈,有關之簽賬回贈將計算至個位單位並於2021年1月31日或之前自動存入持卡人之認可信用卡賬戶(或於條款12所列之新發出信用卡賬戶)並顯示於月結單上。
15. 如有任何舞弊/欺詐成分或取消用作計算簽賬回贈之有關合資格簽賬,花旗銀行有權從有關認可信用卡賬戶內扣取相等於簽賬回贈之價值而無須另行通知。
16. 客戶之賬戶必須於推廣期內及獲取簽賬回贈之回贈時保持有效及信用狀況良好。花旗銀行保留取消獲享簽賬回贈之權利而無須另行通知。
17. 客戶必須保留所有合資格簽賬之簽賬存根正本或正式交易紀錄。如有任何爭議,花旗銀行保留要求客戶提供有關簽賬存根正本及其他文件或證據的權利,以作核實。所提供之有關簽賬存根正本及其他文件或證據將不獲退回。
18. 花旗銀行保留隨時修改此條款及細則之權利而無須另行通知。如有任何爭議,花旗銀行保留最終決定權。
19. 如中英文條款有所差異,一概以英文版本為準。